Det med småt

Generelle abonnementsvilkår
for privat og erhvervskunder

1. Aftalens omfang

Disse generelle abonnementsvilkår gælder for samtlige abonnementstyper og ydelser, som udbydes af wified, i det efterfølgende betegnet som wified. Samtidig kan der for de enkelte abonnementstyper gælde særlige abonnementsvilkår der altid gårforud for de generelle abonnementsvilkår, ved evt.afvigelser. Aftaler om wifieds ydelser giver udelukkende ret til privat brug for kunden inden for egen husstand. Enhver form for offentlig fremførelse, kommerciel udnyttelse eller lignende er således ikke tilladt.

2. Parterne

Parterne i aftalen er på den ene side kunden og på den anden side wified, uanset aftalen indgås direkte med wified eller gennem en af wified godkendt forhandler.

3. Aftalens indgåelse og ikrafttrædelse

Aftalens gyldighed er betinget af, at kunden er myndig og har bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Kunden anmoder wified om oprettelse af et abonnement, hvilket kan ske skriftligt, elektronisk eller telefonisk. Kunden er forpligtet til at oplyse korrekt folkeregisteradresse, CPR nr. og telefonnummer. Endvidere skal kunden oplyse installationsadressen, hvis denne afviger fra folkeregisteradressen. Der er først indgået bindende aftale mellem parterne når kunden har underskrevet en kontrakt med en af wified godkendt forhandler, eller når kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra wified. Beregning og betaling af den aftalte ydelse sker fra den dag, wified leverer ydelsen. Når kunden køber ydelser hos wified, har kunden en generel fortrydelsesret på 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten ophører dog i det øjeblik kunden tager ydelsen i brug, uanset fristen på 14 dage ikke er udløbet.

4. Sikkerhed og kreditvurdering

wified har ret til at foretage en kreditvurdering af kunden, såvel i forbindelse med aftalens indgåelse som i aftalens løbetid. Hvis wified på baggrund af kreditvurderingen konkluderer, at der er nærliggende risiko for, at kunden fremover ikke vil betale rettidigt, har wified ret til at kræve sikkerhedsstillelse i form af et kontant depositum eller en uigenkaldelig bankgaranti, som sikrer et beløb, svarende til kundens samlede betalingsforpligtelse for 12 måneder. wified har ret til at afvise enhver anmodning om tegning af abonnement, hvis wified på baggrund af indhentede oplysninger om kunden vurderer, at der er nærliggende risiko for, at aftalen vil blive misligholdt af kunden, f.eks. hvis kunden er registreret som dårlig betaler.

5. Priser

wified har ret til at opkræve de til enhver tid gældende priser, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der er indgået aftale om levering af særlige tillægsydelser eller services, har wified ret til at opkræve betaling herfor.
De til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til wified på tlf. 9393 7040, ligesom de altid er tilgængelige på hjemmesiden.

6. Betaling

wified udsender opkrævning for de aftalte ydelser, hvilket sker forud for den periode, betalingen omhandler. Forbrugsbetingede ydelser opkræves dog bagud på baggrund af det faktiske forbrug. wified fastsætter, hvorvidt opkrævning sker månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt. Betaling kan ske via bankoverførelse. Alle indbetalinger skal foretages rettidigt, også selvom kunden ikke har modtaget en faktura fra wified. Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er wified berettiget til at opkræve renter for forsinket betaling i henhold til Rentelovens bestemmelser herom. Endvidere er wified berettiget til at opkræve gebyr ved fremsendelse af rykkerbreve og lignende.

7. Flytning

Ved flytning til anden adresse er kunden forpligtet til straks at underrette wified herom. Eventuelt lånt eller lejet udstyr mv. kan herefter medbringes til kundens nye adresse, hvis den er beliggende i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.
Hvis kunden undlader at underrette wified om adresseændring, og wified derfor er nødsaget til at søge korrekt adresse via folkeregistret, har wified ret til at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne hertil.

8. Udlånt og lejet udstyr

wified yder kun support, hvis kunden benytter udstyr, som er leveret af eller på forhånd godkendt af wified.
Kunden er forpligtet til at følge wifieds anvisninger for installation og brug af udlånt og lejet udstyr.
Kunden er ansvarlig for udlånt og lejet udstyr og er derfor forpligtet til at omgå dette med omhu og påpasselighed, kunden må ikke sælge, pantsætte eller udlåne wifieds udstyr, ligesom kunden ikke må foretage nogen form for fysiske eller tekniske indgreb i udstyret.
Kunden er tillige forpligtet til at holde udstyret behørigt forsikret, og wified har til enhver tid ret til at kræve dokumentation for forsikringsforholdene.
Ved beskadigelse eller bortkomst er kunden forpligtet til straks at orientere wified herom skriftligt. Endvidere er kunden forpligtet til straks at indgive skadesanmeldelse til forsikringsselskabet og fremsende kopi af skadesanmeldelsen til wified.
Hvis beskadigelse eller bortkomst skyldes strafbart forhold, f.eks. tyveri eller hærværk, er kunden endvidere forpligtet til hurtigst muligt at indgive politianmeldelse og derefter fremsende kopi af kvitteringen for politianmeldelsen til wified.
Manglende overholdelse af disse forpligtelser fra kundens side, betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

9. Opsigelse og bindingsperiode

En aftale om abonnement mellem kunden og wified er en aftale om en løbende ydelse, som fortsætter indtil den opsiges af en af parterne. wified kan til enhver tid opsige aftalen med én måneds varsel til den 1. i en måned. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med én måneds varsel til den 1. i en måned. Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan aftalen ved kundens opsigelse tidligst ophøre ved bindingsperiodens udløb, medmindre andet fremgår af de særlige abonnementsvilkår, som er gældende for den pågældende abonnementstype.
Opsigelse skal ske skriftligt, enten elektronisk eller ved brev.

10. Kundens pligter ved ophør

Ved aftalens ophør er kunden forpligtet til inden 8 dage at returnere lånt og lejet udstyr efter wifieds nærmere instruktion herom.
Eventuelle udgifter i forbindelse med returneringen af udstyret afholdes af kunden.
Udstyret skal returneres i samme stand som ved kundens modtagelse heraf, dog bortset fra almindeligt slid og ælde. Hvis kunden ikke returnerer det lånte eller lejede udstyr rettidigt, har GCBO ret til at kræve erstatning, svarende til udstyrets værdi med tillæg af et gebyr til dækning af omkostningerne ved opgørelse og fremsendelse af erstatningskravet.

11. Ændringer i tekniske anlæg mv.

wified har til enhver tid ret til at foretage ændringer i systemer, tekniske anlæg og lignende med henblik på at sikre en tilfredsstillende drift. wified tilstræber, at driftsforstyrrelser og lignende i denne forbindelse begrænses mest muligt.

12. Fejl og driftsforstyrrelser

Hvis kunden oplever fejl eller driftsforstyrrelser, skal kunden anmelde disse til wified.
wified vil påbegynde afhjælpningen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, medmindre andet fremgår af de særlige abonnementsvilkår for de enkelte abonnementstyper nedenfor.
Måtte det vise sig, at fejlen eller driftsforstyrrelsen kan henføres til fejl eller mangler ved kundens eget udstyr eller til kundens egen fejlagtige installation af udstyr, har wified ret til at kræve udgifterne til afhjælpning betalt af kunden.Skyldes fejlen eller driftforstyrelsen kundens brug af udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af wified, kan kunden ikke kræve, at GCBO yder support eller foretager afhjælpning, wified ret til at opkræve gebyr for forgæves teknikerbesøg, hvis der ikke træffes nogen på installationsadressen på det aftalte tidspunkt.

13. Erstatningsansvar

wified er ikke erstatningsansvarlig for tab, som kunden eventuelt måtte lide i forbindelse med kundens brug af de aftalte ydelser, uanset tabet kan henføres til afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud eller lignende. Dette gælder også indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab mv..

14. Ændring af vilkår

wified har ret til at ændre såvel de generelle som de særlige abonnementsvilkår samt priser med én måneds varsel til den 1. i en måned, hvilket kan ske elektronisk, ved brev, på faktura eller ved offentliggørelse på hjemmesiden. Hvis der er aftalt en bindingsperiode kan ændringerne dog tidligst træde i kraft ved bindingsperiodens udløb.
Ved væsentlige ændringer til ulempe for kunden, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 14 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt. Ændringer til fordel for kunden, f.eks. prisnedsættelser, kan dog ske uden varsel.

15. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse fra kundens side er wified berettiget til straks og uden varsel at ophæve den med kunden indgåede aftale.
Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet:

  • Kundens forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdatoen.
  • Kundens vanrøgt eller misbrug af udlånt eller lejet udstyr.
  • Kundens brug af udstyr, som ikke er godkendt af wified.
  • Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at underrette wified om adresseændringer.
  • Kunden træder i betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.

Ovenstående er blot eksempler og ikke udtømmende. Herudover er der i de særlige abonnementsvilkår for de enkelte abonnementstyper anført yderligere eksempler på væsentlig misligholdelse.
I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side, har wified ret til at opkræve et gebyr for lukning af kundens abonnement.
Herudover har wified ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der påføres wified som følge af kundens væsentlige misligholdelse, herunder erstatning for ødelagt og defekt udstyr, mistede abonnementsydelser og leje.

16. Overdragelse af aftalen

wified er til enhver tid berettiget til uden kundens samtykke at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand.
Kunden kan ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra wified overdrage rettigheder eller pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand.

17. Tvister

Enhver tvist mellem wified og kunden, som udspringer af den mellem parterne indgåede aftale, kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens regler herom.
Ved tvister vedrørende wifieds levering af internet og telefoni, kan kunden fremsende skriftlig klage til wified, som herefter træffer afgørelse inden 3 måneder fra klagens modtagelse.
wifieds afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K.

18. Ikrafttrædelse

Disse generelle abonnementsvilkår træder i kraft den 1. Januar 2020.wified ApS
Skovsgårdvej 6
9850 Hirtshals
M: kontakt@wified.dk
T: +45 9393 7040

Copyright © 2023 wified ApS.